Запис на ТО
Запис на кузовний ремонт
Замовити онлайн консультацію
Завантажити брошури
Моя Toyota
Замовити запчастину
Разрахувати кредит
Trade-In
Передзвоніть мені

 

ДОГОВІР
про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-Плаза», у подальшому - Виконавець, в особі генерального директора Боржкова В. В., який діє на підставі Статуту, і

 ___________________________________________, у подальшому - Замовник, в особі _______________, який діє на підставі _____________, уклали цей Договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання протягом дії цього Договору надавати Замовнику послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспортного засобу чи його складових частин, у тому числі з використанням матеріалів (запасних частин) як Замовника, так і спеціально замовлених Виконавцем.

Замовник бере на себе зобов'язання прийняти й своєчасно оплатити ці послуги, а також вартість використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця в розмірі, строки та в порядку, що передбачені умовами цього Договору.

1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, а також перелік матеріалів, що використовуються, вказуються в наряді-замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору.

 

2.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг погоджується сторонами щодо кожного виду робіт і вказується в наряді-замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, визначається безпосередньо Замовником при огляді транспортного засобу і оформлюється рахунком.

2.2. Крім вартості послуг, зазначених у п. 2.1 цього Договору, Замовник оплачує Виконавцю вартість матеріалів (запасних частин) Виконавця, яка вказується в наряді-замовленні.

2.3. У разі відсутності матеріалів (запасних частин) або неможливості під час оформлення наряду-замовлення визначити їх кількість, необхідну для надання послуг, обсяг використання матеріалів (запасних частин) погоджується із Замовником заздалегідь, а їх вартість оплачується ним за цінами, які діяли на день їх надходження.

2.4. Оплата послуг і матеріалів (запасних частин) здійснюється Замовником шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок або до каси Виконавця протягом 5(п’яти) робочих днів після фактичного надання послуг.

3.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. Замовник:

3.1.1. Зобов'язаний своєчасно оплачувати послуги Виконавця в повному обсязі та у строки, передбачені розд. 2 цього Договору;

3.1.2. Зобов'язаний приймати транспортний засіб та його складові частини а також забезпечити вивезення транспортного засобу з території СТО Виконавця не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня отримання усного телефонного повідомлення про закінчення надання послуг;

3.1.3. Зобов'язаний у разі розірвання цього Договору за власною ініціативою сплатити Виконавцю вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, а Також компенсувати вартість матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг;

3.1.4. Має право візуально контролювати виконання робіт за даним Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством України;

3.1.5. Має право надавати Виконавцю власні матеріали (запасні частини) для виконання замовлених послуг;

3.1.6. Має право вимагати відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем цього Договору, а також на безоплатне усунення ним недоліків у період гарантійного строку;

3.1.7. Має право вимагати повернення невикористаних і замінених під час ремонту та технічного обслуговування матеріалів (запасних частин), наданих ним Виконавцю;

3.1.8. Має право вимагати від Виконавця документального підтвердження виду та обсягу виконаних за цим Договором послуг.

3.2. Виконавець:

3.2.1. Зобов'язаний надавати Замовнику можливість візуально контролювати виконання робіт за цим Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством України. Можливість візуального контролю забезпечується Виконавцем у спосіб, визначений останнім;

3.2.2. Зобов'язаний забезпечувати збереження транспортного засобу, а також збереження та використання за призначенням прийнятих від Замовника матеріалів (запасних частин);

3.2.3. Зобов'язаний повертати Замовнику передані ним матеріали (запасні частини) у разі їх невикористання;

3.2.4. Зобов'язаний безоплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаних за цим Договором послуг;

3.2.5. Зобов'язаний гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування та ремонту;

3.2.6. Зобов'язаний виконувати гарантійні зобов'язання, надані ним Замовнику;

3.2.7. Має право відмовитися від надання послуг, якщо Замовник надає неякісні/несертифіковані матеріали (запасні частини);

3.2.8. Має право припинити надання послуг у разі, коли Замовник своєчасно не виконав умови цього Договору, без застосування до нього штрафних санкцій згідно Договору;

3.2.9. Має право відмовитися від задоволення претензії Замовника в разі недотримання ним правил експлуатації транспортного засобу (його складових);

3.2.10. Має право у випадку порушення (невиконання та/або неналежного виконання) Замовником своїх зобов'язань по оплаті за виконані роботи, Виконавець, в якості забезпечення виконання зобов'язання, на підставі статті 594 ЦКУ, притримати транспортний засіб Замовника до моменту здійснення ним повної оплати за виконані послуги, запасні частини та матеріали згідно умов цього Договору;

3.2.11. Має право вимагати від Замовника оплатити вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, а також компенсувати вартість матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг, у разі розірвання цього Договору за ініціативою Замовника.

 

4.ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

4.1. Прийняття транспортного засобу (його складових) на технічне обслуговування та/або ремонт здійснюється у присутності Замовника або його уповноваженого представника, про що складається Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

4.2. Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування або ремонту підписується Замовником та особою, відповідальною за прийняття на ремонт, скріпляється печаткою Виконавця.

4.3. Після прийняття транспортного засобу і його складових на технічне обслуговування та/або ремонт Замовнику видається один екземпляр Акта приймання-передачі.

4.4. Прийняття транспортного засобу (його складових) Замовником здійснюється у присутності представника Виконавця, про що складається Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

4.5. Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту складається у двох екземплярах.

 

5.ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

5.1. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (їх складових) виконується Виконавцем відповідно до вимог експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та нормативних документів.

5.2. Виконавець надає послуги, передбачені розд. 1, протягом __1 (одного)__ днів з моменту підписання Акта приймання-передачі транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту або в строк за домовленістю сторін, в залежності від виду послуг.

5.3. Виконавець негайно попереджає Замовника і, до прийняття узгодженого з ним рішення, припиняє виконання робіт у випадку:

- виявлення дефектів транспортного засобу або непридатності для застосування наданих Замовником матеріалів (запасних частин);

- виникнення не передбачених і не залежних від Замовника наслідків виконання вимог Замовника по роботах.

5.4. Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення щодо усунення виявлених у процесі надання послуг обставин, які негативно впливають на безпеку транспортного засобу, Виконавець може відмовитися від виконання цього Договору і вимагати відшкодування витрат, понесених унаслідок часткового виконання цього Договору, у тому числі компенсації вартості матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг.

5.5. Відповідність наданих послуг у процесі прийняття транспортного засобу (його складових) Замовником після технічного обслуговування та/або ремонту здійснюється без їх розбирання.

5.6. Послуги, передбачені розд. 1 цього Договору, вважаються наданими з моменту підписання Акта приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

5.7. Після виконання технічного обслуговування та/або ремонту й отримання передбачених розділом наряд-замовлення Виконавець надає Замовнику Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

5.8. Протягом 1-го робочого дня, з дня отримання Акта Замовник зобов'язаний підписати його або в той же строк надати Виконавцю мотивовану відмову у прийнятті.

5.9. Пропуск Замовником строку, передбаченого п. 5.8 цього Договору, тягне за собою ті ж правові наслідки, що й підписання Замовником Акта.

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 3.1 цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки для Замовника і невиконання Виконавцем своїх зобов'язань за даним Договором або їх часткове виконання.

6.2. За порушення строків розрахунків, передбачених розд. 2 цього Договору, Замовник сплачує за кожен день прострочення пеню в розмірі 0,1 % (одна десятих відсотка) від суми заборгованості. Оплата пені не звільняє Замовника від зобов'язань оплати простроченого платежу.

6.3. Якщо Замовник без поважних на те причин не з’являється для отримання транспортного засобу від Виконавця протягом встановленого п.3.1.2 цього Договору терміну, він зобов’язаний оплатити зберігання транспортного засобу, починаючи з наступного дня після закінчення відведеного для отримання транспортного засобу строку, виходячи з розрахунку 20 (двадцять) грн. за кожен календарний день прострочення.

6.4. У разі відмови Замовника від цього Договору він відшкодовує Виконавцю збитки у розмірі вартості спеціально замовлених Виконавцем матеріалів (запасних частин), які не були використані Виконавцем у роботі Внаслідок такої відмови.

 

7.ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Спори, які можуть виникнути між сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом складання та підписання сторонами відповідних письмових угод.

7.3. Сторони зобов'язуються у випадку зміни місцезнаходження, а також інших реквізитів, повідомити іншу Сторону про такі зміни протягом 5 календарних днів з моменту настання таких змін. У випадку відсутності своєчасного повідомлення про зазначені зміни, винна Сторона несе наслідки такого неповідомлення.

7.4. Реквізити Замовника та/або його вповноваженої особи, зазначаються в наряд-замовленні.

 

8.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Цей Договір набуває чинності з дня підписання Замовником наряд-замовлення.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

 

9.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ « Авто Плаза»

73034, м. Херсон,

пр-т. Адмірала Сенявіна, 41

Код ЄДРПОУ 32618769

п/р 26008702430021

в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»         

м.Київ

МФО 380805

ІПН 326187621038

СВ №30565612

Платник податків на загальних умовах.

Тел. 8 (0552) 415-415

 

 

За ВИКОНАВЦЯ

Генеральний директор  Боржков В. В. 

 

/____________/

                   

м. п.

ЗАМОВНИК:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

 

 

 

 

За ЗАМОВНИКА

 _______________/________/

                  

  

 

Регламент електронного доступу до інформації

На сайті Toyota.ks.ua застосовано технологію HTTP-Cookie, що уможливлює більш якісне подання контенту для відвідувачів. Якщо ви згодні з цим, просто продовжуйте користуватися сайтом, як ви звикли.